Хөнгөлөлтийн бодлого

Та өөрийн хэрэгцээ, төлбөр болон сургалтанд зарцуулах цагийн боломждоо нийцүүлэн дараах 3 төрлөөр цахим сургалтанд элсэн суралцах боломжтой. Үүнд:
1.Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлого:
 • Сургалтын хөнгөлөлт нь зөвхөн 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн бүрэн хөтөлбөрт суухаар бүртгүүлж буй элсэгчдэд олгогдох ба бусад дэд хөтөлбөрт элсэгч нарт хамаарахгүй болно.
 • Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлогыг давхардуулж хэрэглэхгүй.
 • Суралцагч нь хөгжлийн ямар нэг бэрхшээлтэй бол энэ талаарх өргөдөл гаргаж (албан ёсны бичиг баримтыг өргөдөлд хавсаргах) сургалтын дор дурьдсан төлбөрөөс илүү хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
2.Сургалтын хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ:
 • Хувь хүн:
  • Суралцагч 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн хөтөлбөрт бүртгүүлж, төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
*1 хүний сураглтын төлбөр
Сургалтын хэлбэр
Хөнгөлөлтийн хувь
Төлбөр(төгрөг)
Хөнгөлөлт(төгрөг)
Бодит төлөх(төгрөг)
1
100% онлайн сургалт
20%
935000
– 187000
748000
2
50% онлайн, 50% танхимын сургалт
20%
1260000
— 252000
1008000
3
100% танхимын сургалт
20%
1680000
– 336000
1344000
 • Суралцагч сургалтын төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд:
 • Сургалтанд бүртгүүлэхдээ 50%
 • Сургалт эхэлснээс хойш ажлын 3 хоногийн хугацаанд 50%.
 • Албан байгууллага:
  • 132 цагийн хөтөлбөрт 2 ба түүнээс дээш ажилтнаа суулгаж, сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 30% хүртэлх хөнгөлөлтийг доорхи шатлалаар үзүүлнэ.
*1 хүний сураглтын төлбөр
Сургалтын хэлбэр
Хөнгөлөлтийн хувь
Төлбөр(төгрөг)
Хөнгөлөлт(төгрөг)
Бодит төлөх(төгрөг)
1.
100% онлайн сургалт
20%-30%
1-4 хүн
20.0%
935000
– 187000
748000
5-9 хүн
22.5%
935000
– 210375
724625
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн
25.0%
935000
– 233750
701250
16 ба түүнээс дээш хүн
30.0%
935000
– 280500
654500
2.
50% онлайн, 50% танхимын сургалт
20-30%
1-4 хүн
20.0%
1260000
– 252000
1008000
5-9 хүн
22.5%
1260000
– 283500
976500
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн
25.0%
1260000
– 315000
945000
16 ба түүнээс дээш хүн
30.0%
1260000
– 378000
882000
3.
100% танхимын сургалт
20-30%
1-4 хүн
20.0%
1680000
– 336000
1344000
5-9 хүн
22.5%
1680000
– 378000
1302000
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн
25.0%
1680000
– 420000
1260000
16 ба түүнээс дээш хүн
30.0%
1680000
– 504000
1176000