СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР СОНГОХ

Та өөрийн хэрэгцээ, төлбөр болон сургалтанд зарцуулах цагийн боломждоо нийцүүлэн дараах 3 төрлөөр цахим сургалтанд элсэн суралцах боломжтой. Үүнд:
1. “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан”-ы 132 цагийн хөтөлбөрт бүрэн хамрагдах. Суралцах хугацаа дунджаар 10 өдөр байна.
2. Дараах 5 дэд хөтөлбөрөөс сонирхсон нэг эсвэл хэд хэдэн хөтөлбөрөөс шатлал харгалзахгүйгээр эхлэн суралцах. Үүнд:
3. 6 шатлалын дагуу дагуу нэг эсвэл хэд хэдэн хөтөлбөрт суралцах.