Онлайн хичээл үзэх

Суралцагч сургалтын системд байршуулсан 1-5 дугаар шатлалын хичээлүүдийг ажлын 15 хоногийн хугацаанд, 6 шатлалын хичээлийг 1 сарын хугацаанд хэдэн ч удаа үзэх боломжтой. Харин өөрийн эрхийг бусадтай хуваалцахыг хориглоно. Сургалтын хичээл үзэх, холбогдох даалгавар ажлуудыг гүйцэтгэх байдлаар сургалт явагдана.