Сургалтын шатлал​

Сурацагч нь нийт 132 цагийн, 28 курс хичээл судалснаар 6-р шат: “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан”-ы ОУ-ын гэрчилгээ авах боломжтой ба дунджаар 10 өдөр суралцана. Түүнчлэн суралцагч өөрийн ажлын цаг, төлбөрийн боломжид тохируулан энэхүү хөтөлбөрийг нийт 6 шатлалын дагуу сурах боломжтой ба тус бүрт нь холбогдох гэрчилгээг олгодог. Суралцагч бидний санал болгосон шатлалын дагуу эсвэл өөрийн сонирхсон хөтөлбөрөөс эхлэн сурч болно.

1-р шат

ХАБЭА-н Мэргэжилтэн /41 цаг, 9 курс/

2-р шат

ХАБЭА-н Менежер /36 цаг, 7 курс/

3-р шат

ХАБЭА-н Сургагч /36 цаг, 7 курс/

4-р шат

ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн
/36 цаг, 7 курс/

5-р шат

ХАБЭА-н Супервайзор /36 цаг, 7 курс/

6-р шат

ХАБЭА-н Мэргэшсэн Ажилтан /132 цаг, 28 курс/